Abantu abamnyama kodwa!


Ndiyayithanda indlela esithetha ngayo thina singabantu abamnyama. Akukhathaliseki nokuba usuka phi, ungubani, kodwa izinto esithetha ngazo ziyafana. Nazi ezinye zezinto endithe ndaziqwalasela kuthi thina bantu bamnyama. Continue reading

Advertisements

Nithi masithini ke ?


Iilwimi zesiNtu eMzantsi Afrika zijongene nomngeni  omkhulu, ukunganikwa isidima ezisifaneleyo. Akukho bantu baninzi abaqeshwayo abanesakhono nobuchule bokuphucula ezilwimi zesiNtu. Inkitha yabantu abatsha abanesakhono abanikiwa ngqwalasela . Ukusilela kwezimvo ezintsha, iingcebiso kwakunye neembono kucinezela kukwatsalela ngasemva inkxaxheba nomgama osele unyathelwe  ngumgaqo-nkqubo weelwimi welizwe. Continue reading

Nkosi ndive


 Nkosi ndive Continue reading

Ubungqina bembongi


Ubungqina bembongi   (ividiyo)

Apha ndandiveza uluvo lwam malunga nemeko ekuyiyo elizweni, ndikwabhentsisa iingcinga zam ngobukrestu, inkolo namasiko ethu apha e-Afrika. Continue reading

Ukonakala kwenye kukulunga kwenye


Phambi kokuba nifunde eli balana, ndithi mandithathe eli thuba ndithi, enkosi kakhulu kutishala ohlohla isiXhosa kwisebe leelwimi zesiNtu kuladyunivesithi yaseRhodes, uThandeka Mapi. Enkosi kakhulu sisi,  kuba ngaphandle kwakho, eli balana ngelingazange ligqitywe okanye, bendiza kuza ebantwini nevanya yento ejavujavu. Ngoko ke ndithi nangamso, ungadinwa tshotsh’ubekho! Continue reading

Inene kusez’akulunga


Inyanga kaCanzibe yaziwa njengenyanga yama-Afrika okanye inyanga yobu-Afrika. Kodwa, ukuba sisakhumbula kakuhle, ngomnyaka wama 2008, kulenyanga kaCanzibe, kulapho lathi ilizwe lagutyungelwa zezona zenzo zobundladiya nobugewu. Abemi baseMzantsi Afrika banyhukula ngogobuhlanga nobuzwe abemi bangaphandle. Azange ndikwazi ukuzibamba, ngoko ndabhala lo mbongo uthi ‘Inene kesez’akulunga’, njengenye yendlela zokuthibaza okwa kusenzeka ngoko. Continue reading

Ndikruqukile


Ixesha esiphila kulo ligutyungelwe yinkungu yesingcolo
Alwaziwa uthando, imvano noxolo
Ubungqina kukudlwengulwa kweentsana nabasethyini umhla nezolo
Ndikruqukile ! Continue reading


Dlala indima elulweni ukuxhatshazwa kwabantwana kunye nabasetyhini.

sinolwimi

Nomathemba ubethwe ngubani ?

 Wena nomathemba ubethwe ngubani, yile ndoda, iphi ngoku, nants’esapha, khayibiz’izapha, owu hayi ndiyonqena”

Uninzi lwethu luyazi iyingoma eculwa ngabantwana esikolweni le. Kodwa ukuba umamelisisa kakuhle okanye inike ingqwalasela kwintsingiselo, ungaphawula ukuba ayongoma nje le.

View original post 211 more words


Dlala indima ekuphuhliseni ulwimi lwakho.

sinolwimi

Tsepiso Sathie Nzayo, Honours student, Rhodes University,School of Languages: African Language Studies

P O Box 94, GRAHAMSTOWN,6139. Email: mbuzobuciko@gmail.com Cell: 0739661583

 

3rd S.E.K Mqhayi   National Language Conference

Walter Sisulu University (Potsdam Campus)

 29-30 September 2011

 

Isicatshulwa/ isishwankathelo

Phambi kokuba ndingene emxholweni kubalulekile ukuba ndithi gqabagqaba ngembali yelizwe, imvelaphi  yalo kwakunye nemeko ekuyiyo ingakumbi xa kubhekiselwe kwiilwimi. UMzantsi Afrika, njengalo naliphi na ilizwe elinabemi abahlukeneyo ngokwenkcubeko, inkolo, amasiko, iilwimi, nelinembali yengcinezelo yobukoloniyali, ulwimi yeyona nto ithi inikwe ingqwalasela yaye ikwayiyo ethi ixoxwe okanye ibandakanye iingxoxo ezingapheliyo ezifana nemiba yezoqoqosho, ezentlalo kwakunye, nezopolitiko. UMzantsi Afrika lilizwe elenziwe zizizwana ezithetha iilwimi ezahlukeneyo, zili-9 iilwimi zomthonyama eMzantsi Afrika kodwa sisiNgesi esisetyenziswa kwiindawo nakwizinto zonke zaseburhulumenteni. Ikwasiso ke nesisetyenziswa kakhulu kunxibelelwano nakwimidiya (imithombo yeendaba), endingabalula amaphepha-ndaba, umabonakude kwakunye noo nomathotholo. IsiNgesi ikwasiso esisetyenziswa njengolwimi lonxibelelwano ngokubanzi kwihlabathi jikelele

Nangona siyazi into yokuba kunyanzelekile ukuba iilwimi zesiNtu zifumane okanye zisetyenziswe ngokulinganayo okanye ngendlela esisetyenziswa…

View original post 1,282 more words

Ingoma yomzabalazo


Nants’iYellow Yellow bo (Tshisa, tshisa,tshisa)

 Nants’izosidubula bo (Tshisa, tshisa,tshisa) Continue reading

Advertisements
%d bloggers like this: