Inene kusez’akulunga


Inyanga kaCanzibe yaziwa njengenyanga yama-Afrika okanye inyanga yobu-Afrika. Kodwa, ukuba sisakhumbula kakuhle, ngomnyaka wama 2008, kulenyanga kaCanzibe, kulapho lathi ilizwe lagutyungelwa zezona zenzo zobundladiya nobugewu. Abemi baseMzantsi Afrika banyhukula ngogobuhlanga nobuzwe abemi bangaphandle. Azange ndikwazi ukuzibamba, ngoko ndabhala lo mbongo uthi ‘Inene kesez’akulunga’, njengenye yendlela zokuthibaza okwa kusenzeka ngoko.

Inene kusez’akulunga
Ntengu ntengu macetyana abantwana babantu benze ntoni nha?
Yini sizukulwana sexhegwazana u-Afrika nanyhukulana konakele phi nha?
nilibele ukuba singabantu sonke, ingaba igazi layeka ukujiya nha?
Wamkapula, umxhaxha ngezembe umntakwenu isazela sakho siphi nha?
wamqweqwedisa umqhwaba, ngengqiniba umngquba udade wenu iintloni zakho ziphi nha?
Inene kusez’akulunga

kusez’akulunga zizovuselelek’ izazela
sukhathazeka mntakwethu ngeny’imini basez’akwamkela
njengoko wawenzile xeshikweni amabhulu ebaleqa’ebavalela
imbiza yengcinezelo ibila kunzima nokuyinyamezela
azang’uthandabuze, wazivul’ezomzi wakh’ iingcango wabamkela
kodwa namhla bona buqu bayakujikela
Inene kusez’akulunga
zolani nimamele sizwe nas’isandi sivela
amathambo eenkonde neenkondekazi awathozamanga ayagungquza
yilentiyo nobudenge obondeleyo kwintliziyo zabantu endingasakwazi nokuyikhuza
thetha Nkrumah, thetha Lumumba, thetha Biko, thetha nawe Sobhuza
khalimani nasi isivunguvungu somoy’omdaka sivuthuza
sishiya ama-Afrika exhwithana, kwidaka lokungaz’edyumpuza
konokelephi phendulani kaloku ndiyabuza
Inene kusez’akulunga

© Tsepiso Sathie Nzayo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: