Ingoma yomzabalazo


Nants’iYellow Yellow bo (Tshisa, tshisa,tshisa)

 Nants’izosidubula bo (Tshisa, tshisa,tshisa)

Nantso iYellow yellow isiza zimelani

 Gxebe phumani, siyeni, silweni

 Namhlanje akukhwelanga mabhulu

 Kukhwel’amaxoki anezisu ezikhulu

 namamenen’asithele ngenomlom’obomv’imiqulu.

 Abangathathi ntweni bayaxhatshazwa benziw’izisulu

 Ngamazwi abulala njengezengcinezelo imbumbulu.

 Ndidikiwe kukungcungcutheka

Namhlanje uDarkie uyavuka

 Kuzakunyeka.

Zeningathi anazanga

 Imfazwe iqalile sizakuhlanganisa ngezethu izidanga

 Kaloku imisebenzi asiyifumenanga

 Ezindlebeni zam iyankenteza ingoma yomzabalazo

 Nangoku ndisatsho asimbonanga, asimbonang’uMandela thina

Esikubonileyo ngamapolisa asixhaphaza umhla nezolo

Ngezizathu ezaziwa kwangabo khawuve eso singcolo.

Endikubonileyo yinkitha yabantu abancamileyo

 Abangenathemba nabaphulaphula yonke into ethethiweyo

Vuka mnyamane, vuka darkie

Le meko mayingakuxaki

Masiqaleni konobangela bengxaki

 Sisebenzisane ukwenzela eyethu ibhobhile ingapotyalaki

Kaloku sizakubanik’umzuzu baphume baphele

 Bonanje weBiko bathengisa ngawe

 Nangona uselilo elabantsundu iqhawe

 kuvuseleleka izazela kuqhuqhek’ingqondo xa kuthethwa ngawe

kwimibongo yeembongi nakwiingoma uyaphila

yilonto xa sithetha ngawe singenakho ukulila

 siqinisekisa ebumnyameni inginginya siyayinyula

 kumakhamandela arhangqe ingqondo siyikhulula

ngengoma yomzabalazo.

 ©2012- Tsepiso Sathie Nzayo

Advertisements

2 thoughts on “Ingoma yomzabalazo

  1. Kwan says:

    Well done, Sathi. Umlisela nomthinjana wendlu kwaNtu unxanelwe ukutya komphefumlo ngoko ke ungadinwa kusondla ngale mibongo yakho inentshisakalo nefuthe lwengqondo echubekileyo nekhululekileyo. Ukwanda kwaliwa ngumthakathi!

  2. sinolwimi says:

    Enkosi nakuni ngokuzixhamla kwenu nifunde imibongo yam…nangamso ningadinwa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: