Nithi masithini ke ?


Iilwimi zesiNtu eMzantsi Afrika zijongene nomngeni  omkhulu, ukunganikwa isidima ezisifaneleyo. Akukho bantu baninzi abaqeshwayo abanesakhono nobuchule bokuphucula ezilwimi zesiNtu. Inkitha yabantu abatsha abanesakhono abanikiwa ngqwalasela . Ukusilela kwezimvo ezintsha, iingcebiso kwakunye neembono kucinezela kukwatsalela ngasemva inkxaxheba nomgama osele unyathelwe  ngumgaqo-nkqubo weelwimi welizwe.

Incinci kakhulu inguquko eyenziwe zibhodi kwakunye neekomishini zeelwimi; ingakumbi kumanqanaba aphezulu afana nokucwangcwiswa kweelwimi kwakunye  nokuqulunqwa kwesigama. Abafundi abaphuma kumaziko emfundo ephakamileyo, nabathweswe izidanga zezifundo zeelwimi abafumani thuba lakuthabatha inxhaxheba nakuqeshwa, akukhathaliseki nokuba bafunde bade bayifakela nomsila imfundo. Benziwa ababukeli emdlalweni ekumele bawudlale. Xa  kuthethwa ngomba wokuphuhliswa kweelwimi zesiNtu; abaphathiswa, izifundiswa kwakunye nongqondongqondo kwezelwimi bayakhawuleza ukugxeka abantu abatsha ngelithi abafuni ukufunda iilwimi zesiNtu, nto leyo encedisayo ekubeni zingaphuhli ngokwaneleyo ezilwimi. Xa kunamhlanje izinto zitshintshile, kuba bakhona abazifundileyo kodwa nangona benze njalo, abawafumani amathuba engqesho. Xa aba bazifundileyo bengakwazi ukuxhamla basebenzise izakhono abanazo, bazokwazi njani ukukhuthala abanye ekufundeni iilwimi zesiNtu xa besazi ukuba abazokufumana msebenzi ? Asikwazi ukubethisa ngoyaba ukuba  ukusilela kokuqeshwa kwabantu abafunde iilwimi zesiNtu kusokolisa inkqubela yaye kulibazisa eyona njongo ingundoqo yomgaqo-nkqubo welwimi wesizwe.

Ukujongelwa phantsi kweelwimi zesiNtu ngabantu abazithethayo nabazalelwe kuzo kusezohlala kungumqobo ukuba abaphetheyo abatshintsi indlela abenza ngayo izinto. Ukuba amathuba emisebenzi asaqhubeka nokunqongophala, kwaye abantu abafunde iilwimi zesiNtu basavalelwa ngaphandle, ilwimi zesiNtu ziza kuhlala zithwaxwa ziingxaki.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: