Amabali amafutshane

Eli iqonga kulapho siza kupapasha khona amabali amafutshane esiXhosa. Ukuba ungumbhali, yaye awunangxaki ukuba sipapashe umsebenzi wakho, umsebenzi wakho (owakho manyani nyani). ungasithumelela ku: sinolwimi@gmail.com

 

Phambi kokuba nifunde eli balana, ndithi mandithathe eli thuba ndithi, enkosi kakhulu kutishala ohlohla isiXhosa kwisebe leelwimi zesiNtu kuladyunivesithi yaseRhodes, uThandeka Mapi. Enkosi kakhulu sisi,  kuba ngaphandle kwakho, eli balana ngelingazange ligqitywe okanye, bendiza kuza ebantwini nevanya yento ejavujavu. Ngoko ke ndithi nangamso, ungadinwa tshotsh’ubekho!

 

Ukonakala kwenye kukulunga kwenye

Ngokubhalwe nguTsepiso Sathie Nzayo

 

Isishwankathelo

Eli bali lingomfana ogama linguThamsanqa wasemaQocweni kwaMhlontlo. Umfana ke lo waye enesiphiwo sokudlala ibhola ekhatywayo. Apha ke ekusebenzeni nzima ephucula isakhono sakhe sokudlala lo mdlalo, waye wafumana ithuba lokuya kukhuphiswano lokhetho lwabadlali abazakumela iphondo. Ukuzifumana kwakhe ke ezi ndaba akazange akwazi nokulala yimincili, nanjengoko wayesele ezibona eyinkwenkwezi, emele iphondo lakhe. Kodwa uncumo lwakhe lwajika lwazimuncu nanjengoko eli xesha lafika ngexesha wayesesuthwini. Kwathi ke kunjalo kwaphinda kwavela elinye ithuba. Kweli ityeli, kwacaca ke ukuba ngenene nosele eyojile akakayityi, ngoba olu khuphiswano lwafika ngexesha lokubhalwa kweemviwo zebanga leshumi. Uyaya kulo aze akhethwe kodwa abazali abafuni ahambe kuba eqhube kakubi ezifundweni zakhe. Ufumana indaba zokuba iqela liwe neBhasi kwasweleka wonke umntu obekhona. Yena uyasinda kuba engakhange ahambe.

Zalunga izinto

ndifuna ukuba ngumdlali wodumo ” la ngamazwi kaThamsanqa Mhlontlo, uzwathi lomfana oneminyaka elishumi elinesibhozo, onothando olungummangaliso lwebhola ekhatywayo. Akonelanga nje ukuyithanda unesiphiwo sokuyidlala. Xa eyibambile ibhola uba ngathi ngumbane ukuya kunozinti, yaye ophambi kwakhe akamazele nto. Unesantya, yaye unesakhono sokuyibamba angayiphunculi. Ngubani owayenokuma phambi kwakhe lo mfana, wayengumbane, ngenene wayelilandele igama awayelinikwe ngabahlobo bakhe nababembiza ngoThunder, Thamsanqa “Thunder” Mhlontlo. Kwakududuma akuyibamba ibhola.

UThamsanqa lo wazalelwa kwifama yaseGqume kude kufuphi nesixeko saseRhini. Kulapho uthando lwakhe lwebhola ekhatywayo lwaqala lwaze lwakhula khona. Nanjengaye nawuphina umntwana oyindodana osakhulayo, ebesithi xa ebuya esikolweni aye kudlala nabanye abantwana ebaleni. Iibhola zazisenziwa ngeengxowa ezibomvu zee-orenji bazihlohle amaphepha. Kwasekukhuleni kwakhe ke uThamsanqa wayeyinkwenkwe enamendu, la mendu ke ayemsebenzela kulo mdlalo.

Wayeneziphiwo ke uThamsanqa nanjengoko wayekrelekrele kakhulu ezincwadini kwaye ezinika ingqwalasela iincwadi zakhe. Loo nto ke yaye yamenza ukuba abe ngomnye wabafundi abathandwayo yaye abaqwalaselwayo ngootishala. Ebengumfundi ongonqeniyo ukuyimisa iklasi ebuza imibuzo, ukuzama ukunceda nabo bangahle bathi kanti bebengekayichani into leyo ifundiswayo.

Ukufikelela kumabanga aphezulu kwaba ngamatshe kulo mfana, nanjengoko waye waliphumelela emagqabini ibanga lethoba. Ngenxa yokuba kule fama wayehlala kuyo isikolo esifundisa amabanga aphakamileyo, sasingenazo zonke izixhobo ezifunekayo. Ngeso sizathu kwafuneka ukuba aye kuhlala nezizalwane zakhe eRhini. Ngenjongo zokumlungiselela ukuba akwazi ukufumana uncedo oluza kumbangela ukuba afikelele eDyunivesithi. Azange ibe zindaba ezimnandi ezi kulo mfana wakwaMhlontlo. Wayecinga iqela lakhe lebhola alishiya ngasemva kuba kwakulungiselelwa imidlalo yobuntshatsheli. Wayengomnye wabadlali ekuthenjelwe kubo yaye naye wayengafuni ukudanisa abahlobo kunye nabalandeli. Nanjengomntwana owayenembeko, wathobela ilizwi labazali wahamba waya eRhini. Wazixolisa ngokuzixelela ukuba kuhlwa kusisa kwaye umzingisi akanashwa. Wamkelwa ngobubele ke ngumakazi wakhe, owayengafekethisi konke konke, kodwa emthanda lo mfana kadade wabo kuba ke unkabi wayezolile yaye eneliso elibukhali.

Ekufikeni eRhini akuzange kuphoziswa maseko, waya kubhaliswa kwisikolo samabanga aphakamileyo iNombulelo. Wathi ke akufumana ithuba wakhe wazinika ithuba lokuqwalasela amabala okudlala apha kwesi sikolo sitsha. Akazange agxeke nto. Kwiveki yesibini engenile esikolweni, kwaba ngathi amaphupha akhe aza kuzaliseka nangaphezulu kokuba ebecinga. “Amakhwenkwe anomdla wokudlala ibhola ekhatywayo kuyacelwa ukuba ashiyeke ukuphuma kwesikolo” watsho umyalezo owadluliswa kutitshala ngomnye wabafundi.  Wawufunda ke utitshala  umyalezo, engaqondi ukuba loo myalezo wawungumculo omyoli ezindlebeni zikaThamsanqa. Akazange alibazise ke umfana wazixelela ukuba nali ithuba lakhe. Saphuma isikolo adibana amakhwenkwe notishala oza kuwaqeqesha. Kwaxoxwa nje kancinci, waze waqukumbela utitshala ngelithi “Ngomso nize niphathe impahla zenu zokuzilolonga”.

Ziqengqelekile ke iinyanga kungekho gxeke ezifundweni nasemidlalweni kaThamsanqa.

“Ngeeholide zenyanga yeSilimela kuza kubakho ukhuphiswano lokukhetha abafundi abaza kumela iphondo. Kufunwa abadlali abangaphantsi kweminyaka elishumi elinesithoba” wabaxelela utishala. Wavuya akuva ezi ndaba uThamsanqa. “Yho! Ndiza kuqinisekisa ukuba ndiyakhethwa, kunini ndifuna ukudlalela iphondo lam” wazithethela watsho unkabi, uncumo iloluya lukabhlankethe.

 

Zonakala izinto

Lafika ixesha lokuvalwa kwezikolo. Kwathi kuba eyintanga yokuya esuthwini uThamsanqa wenza njalo. Kwathi xa kuphela iveki yesibini esesuthwini kwafika iindaba ezingazange zimphathe kakuhle. “Thamsanqa ndithi mandikuxelela ukuba ukhuphiswano luza kuba kule veki izayo. Inyanga itshintshiwe kuba kulungiselelwa indebe yehlabathi” watsho utishala wakhe, washiyeka lo mfana ilizwe lifile kuye.

Ekubuyeni kwakhe esuthwini uThamsanqa waqhuba nezifundo zakhe kwakunye nokudlala ibhola ekhatywayo, yaye efuna ukuzilolonga nangaphezulu. Kwiveki yesibini zivuliwe izikolo kwaye kwafika umpoposho wokuba kuza kubakho ukhuphiswano lwezikolo zelizwe  eKapa. Wavuya unkabi kuba eqonda ukuba akasoze aliphose elo ithuba, nanjengoko lalingethuba elilungileyo emva kweemviwo zokulungiselela ezokugqibela. Waye wazimisela ngakumbi ekudlaleni kuba wayebona ukuba kungenzeka ibe leli thuba kudala elilindele eli.

Kunyanisiwe ke xa kuthiwa ukonakala kwenye kukulunga kwenye nanjengoko loo nto yabangela ukuba angaziniki ingqwalasela ngokupheleleyo iincwadi zakhe. Ekufikeni kwexesha leemviwo, kwaye kwabhalwa nanjengoko bekucwangcisiwe. Ekupheleni kweemviwo kwaye kwalungiselelwa ukuvalwa kwezikolo, kodwa ke oku kwakungazi kuhamba nje kodwa kuThamsanqa. Kwakufanele ezifumene iindaba ezimnandi zokuba igama lakhe lalikho kuluhlu lwabo babetyunjelwe ukuya kudlala eKapa. Kangangendlela awayechulumance ngayo, wayengasawuvali umlomo. Sele enombono wakhe unkabi, engumdlali ophambili kumaqela awaziwayo ebhola ekhatywayo.

Ngelixa uThamsanqa angasakwazi nokuwuvala umlomo, yimincili yokuya eKapa, abazali bona babecinga ngezifundo zakhe lo mfana. Nabo benethemba neqikili lokuba akasoze abadanise nanjengoko wayesoloko enenkathalo. Umakazi kaThamsanqa wagqiba ekubeni aye kuzithatha iziphumo zomtshana wakhe, yaye enamabhongo okuba soze lo mfana abaphoxe.

“Thamsanqa yintoni le ?” ubuzile umakazi esisifu ngumsindo, emva kokuba ezifumene iziphumo. “uzele ukudlala ibhola ekhatywayo  okanye uzele ukufunda apha eRhini”, “khona ibiyibhola oyikhathalele ngantoni le?” waqokela ke umakazi, emxine ngemibuzo umtshana wakhe engamniki nethuba lokuphendula.

“mamela apha ke, mna makazi wakho, ndithi akuyi apho. Wena into oza kuyenza kukuhlala apha ufunde iincwadi zakho ezi uzilibeleyo ngenxa yale bhola. Siyevana?” wambuza phofu engananze mpendulo umakazi.

“Ewe makazi” waphendula uThamsanqa ngelizwi eliphantsi, kucaca mhlophe ukuba ubindeke kakhulu sesi sigqibo sikamakazi. Amaphupha akhe eminyaka atshabalala ityeli lesibini phambi kwamehlo akhe. Akazange akukholelwe ke uThamsanqa oku, imizamo emininzi kangaka ayenzileyo ukuzama ukuphucula isakhono sakhe! Wayengakholelwa ukuba kuyaphela ngolo hlobo. Kodwa ke wayeza kuthini, umakazi wayethethile, kananjalo wayesazi ukuba kufanele isikolo sihambe phambili.

KuThamsanqa yayingase ingapheli iveki, okanye ahambe eRhini okwethutyana. Oku kokuba angababoni oogxa bakhe xa kukhwelwa ibhasi eya “empumelelweni”. Kwafika kona okungaliyo, kwayinkungu nelanga esikolweni abadlali bedibene ukuya kukhwela ibhasi eya eKapa. Kwathi xa lisiya kunina, yenjenjeya ibhasi ukunduluka, isingisa kwelaseKapa. Nabani wayenokuliva ifuthe labadlali ababenemincili, nanjengoko babecula amagwijo, bengasaziva ukungxamela phambili. Waba ke uyancama uThamsanqa, kodwa wabe enesingqala, angasithethi namntu, intliziyo ilihlwili, enemibono yaloo ndlela inde ebeza kukhe ayihambe okokuqala, esiya kudlala umdlalo awuthandayo.

 

Ukonakala kwenye kukulunga kwenye

Kwasa kona, iimini zingalindanga uThamsanqa nentliziyo yakhe ebuhlungu nje. Ngentsasa yangoMvulo wavuka njengesiqhelo unkabi, wenza imisebenzi yakhe yasekhaya, ezama ukulibala ngentlungu yakhe. Ithe xa iqinayo imini yangoMvulo wathi “makhe ndimamele unomathotholo, ndiyayithanda la nkqubo kasisi Tshidi, kaEzithandwa ndim”. Kwathi kusenjalo lafika ixesha leendaba. Wakhe wacinga ngokutshintsha isikhululo kuba engenamdla kakhulu ezindabeni. Kodwa kwathi kusenjalo kwaphuma inqaku elamenza wangathi ujike wasisimo setyiwa. “Ingozi yebhasi ebilayishe abantwana besikolo ebebesingise eKapa kumdlalo webhola ekhatywayo, ibhukuqe yatsha, yaye akukaziwa nokuba bakhona na abasindileyo”. Yathi ndi le nyewe apha ekuhlaleni, yaye abazali sele beziziyunguma becinga abantwana babo. UThamsanqa wasuka akakwazi nokuthini, akafuna nokutya, wasuka wabila kubanda, wangathi uza kuyoba. Kwathi kuqinisekiswa ukuba ngenene le bhasi yileyo ibisiya eKapa, wabe uThamsanqa sele engasakwazi nokuthetha ethe ndwanya nje ngathi usisidenge.

Wayesithi akucinga ngabahlobo bakhe angakwazi nokulala, kodwa athi akucinga ngokusinda kwakhe azive ebulela uYehova ngeenceba zakhe. Wavakala ewaphinda amazwi athi “Ukonakala  kwenye kukulunga kwenye”.

 

 

Advertisements

4 thoughts on “Amabali amafutshane

  1. Cingani Mrwebi says:

    IsiXhosa siyaphila.

  2. Yhooo hay imnandi into yakho ubhalile

  3. vumani says:

    siyabulela ngamabali thina bantu bahlala kwidolophu ezinkulu siyazuza sifundese abantwana. Qhubekekani nikhusele ulwimi lwethu lesiXhosa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: