Imibongo

Eli iqonga kulapho siza kupapasha khona imibongo yesiXhosa. Ukuba ungumbhali, yaye awunangxaki ukuba sipapashe umsebenzi wakho, umsebenzi wakho (owakho manyani nyani). ungasithumelela ku: sinolwimi@gmail.com

 ____________________________________________________________________________________________

Elalini ngokubhalwe nguNqontsonqa imbongi yakwaNtu

 

Ndingadelelanga mnombe ngabubanzi besizukulwana

Ndingaxhalelanga maxhalanga aphanga nezingenabuncwane

Elalini beziphalaza nganyathel’ aqatha kwizenz’ ezigwenxa bephucul’impalalo yabo ngenxa zonke

Batshone ngeentloko kwiinkonxa zabebala

befincelela begqula ngemiqala leyo kunamhla sele yaba ngamaxhoba okunxanwa

Ezincinci ziqala kakhule kuba nabo bayizibula ngokurhabula

Babuya bacikoza ngethamo elinesidima abalithiya igama elikukungcamla

Nto leyo yabenza basutywa bubuthongo batipa bavuka bahlalel’ukuqabula

Kanti batshone nkxu enyeleni yotywala bona besiba bayaqubha

Kunamhla bayaqhafuza igqajolo lomdiza bazika nomsinga

ok’ omsi yentsay’ abazizo uphel’emehleni ushiy’ivumb’elitsarhayo

Impahla zabo zexabiso aph’elalini bazithengisel’ ukutheng’ utywala neziyobisi mvanje

Bentaphuza imigam’ emide kambe

Bengcingcith’ iipokotho bekits’ imali yobanyusa phezulu

Bazizo nezigila mkhuba zesimanje bedidiza imali yokubaselisa

Imbamba neqhilika

Kwesisixeko ndibabonile bedilika

isidima sikhiqika siduka nevumba lomdepo kwanomtshov’ alale

ukuze ziqhawuke zihlangane

namhlanje balale kumzi apho bangazange babone

ndibathe tshe besithi gweje, qelele apha elalini

naboke oonontyintyi benyuguzela okohodoshe behlabelelela inj’ efileyo

ngenxa yogcwabevu nokujiyelwa ligazi ndizive ndisithi kubo

bodade nani bafana

zinzwana nani zinzwakazi

niyazithand’ izinto nide nophuk’ amabele ophukel’ esezikithini sobumnyama

izinqa zaajikwa-jikwa imizumba yayekela kunamhla ninezoso neminyama

sele nathi vu ngazo izni zenu zobubhinqa ezingcanyulwa ngemali, iinqwelo-mafutha iziyobisi notywala

amabhongo neqhayiya kuni sele abalizolo kuba niphila ingomso kunamhla

senaatshon’ entlanjeni enyumbululu yomhadi

apho kuzel’ inyhnyhu nina ke apho ningabadadi

ngempela-veki kuncuma namathintitha kuba umbun’ ujuliwe

izishumane zizichelezela kookwela sowubatele eningabo kub’ uxam waphusile

iziyobisi kuni sele zaba nguvuleka mathanga ndingene

ingqond’ isilel’ ukuqiqa niqatha ngethambo

nishenx’ebuntwini nigqale kwavureee nisitsha zintambo

anisafanele kubizwa nje ngabahlali kwesisixeko

senitsarha amakhwapha neenyawo nje nina aniviza nifuna ukuchazelwa?

Nivuka ngentseni nileqa kwiirhontshi

Kwinkonkxa nifun’ umfimfitha, iinqotyi,iizoli, namagqajolo nifuna ukuncazelwa

Imizimba neempahla sele zaba ngcangathi kukubila nisoma nileq’ oonongqongqo qha nje

Inene aph’ elalini izenzo zenu ziqhinqi qha ke

Ndikunik’ umgaqo siseko undibuze ndithetha nabani

Ngawukuthi zintsha kraca ziphum’ ekhasini ukuba ziyakulingana zinxibe nazi

Wena kanye nzalelwana yalelali.

chorus

mama notata (iyho iyho)

sicel’ intsikeleko(iyho)

ndiske ndicinge zihle izinyambezi

ndiske ndicinge zihle izinyembezi

Nqontsonqa imbongi yakwaNtu

 ___________________________________________________

Ndiyekeni ! (Ndiyathwasa)

ndisiSangoma somboko,  ngosiba ndiphos’amagama

ndishiy’abantu benqwala, kwelam icamagu bevuma

ndiyekeni !

ndingumoya wobulungisa,  iyeza nokukhanya esizweni.

Ndicel’ithuba

Ndibethe ndivumis’inab’ inyani

Iinzwane zithi tswii !!!

ndiyekeni !

Ndishukumis’izazela ziyek’uqothola

Buthule buthi tuu ubuxoki  buyek’ungxola

Ndombathisen’ihlazo lam liyagodola

Ndiyekeni !

Endleleni zingcoli ndini ndisukeleni

Ndisisitshingitshane ngobulungisa ndiyabhula

Ngobuntu nembeko ndihlanganisa ndiqula

Xa senditshotsha akukho kubhungca

Ndiyekeni ndixhentse ndigwije

Nibhayizele niyiyizele

Ndiyekeni !

Ndivul’imbizo sondelani sithethe.

 © Tsepiso Sathie Nzayo- 2011

 _______________________________________________________________________________________

Ndikruqukile

Ixesha esiphila kulo ligutyungelwe yinkungu yesingcolo
Alwaziwa uthando, imvano noxolo
Ubungqina kukudlwengulwa kweentsana nabasethyini umhla nezolo
Ndikruqukile !

Ndikruqukile kukubasisigculelo seempama namanqindi

esifede sendoda engacingiyo nezel’intiyo
Ubusuku nemini ndisoloko ndinyembezana ndilila
Xeshikweni ngokungenalusini endinkula
kwinyembezi endishiya ndintywila.
Kunga ndingasuka ndimtakele
Ngezembe ndimxabele.
Kuba izenzo zakhe zindenza ndivuk’umnyele
kodwa uthando lundimfamekisile
ndikruqukile.

Ndikruqukile yimpathombi katata kodwa
Izenzo zakhe zindishiye ndililolo ndimzonda
Kuba namhla ndinesona singasoze siphole isilonda.
Njengezulu laseMthatha ebequqa ebuyelela
Kulomzinjana wam ezenzela
kwiinkxwaleko neentlungu endikhokelela.
kodwa ndikruqukile

Ixesha esiphila kulo ligutyungelwe yinkungu yesingcolo
Alwaziwa uthando, imvano noxolo
Ubungqina kukudlwengulwa kweentsana nabasethyini umhla nezolo

© Tsepiso Sathie Nzayo- 2011

Advertisements

9 thoughts on “Imibongo

 1. Yamkela says:

  Tsepiso kukude apho uya khona. Le yenye yemibongo endenza ndiphinda-phinde ukuyifunda. Siyabulela bhuti. Qhubela phambili

 2. sinolwimi says:

  Enkosi sisi ndiyabulela

 3. Lusiba says:

  Ngxatsho ke!!

 4. Mandla says:

  Siyabulela….

 5. Mandie says:

  Andazi nokuba mandithini xa ndibona izinto ezinje . Xa ndibona abantu bakuthi,basekhaya bezidla ngolwimi lwabo futhi beluphuhlisa kanje. Ngoba kaloku konke oku kundihlalisa phantsi ndicinge, ndicingisise ndingene enzulwini ngemvelaphi yam nangobumnyama bam. Ubumnyama bam, ubuntsundu bam obabungamnkelekanga tu kwelilizwe lethu. Kodwa ke naku siselapha.Masibambelele siqiniseke nokuba kwenzeka ntoni ngoba kaloku khumbula! lomhlaba ngowakho….Kwatsho kwavokotheka kum ne ntliziyo yaduduma. Ndisoloko ndisithi ke, ENKOSI………………..

 6. SIZWEKAZI says:

  wow ur poemz ar mnandilicious i hope i had a talent lyk u big ups

 7. Ndonwabele ukufunda inkcasa yesiXhosa…PHAMBILI

 8. Luvo victor Dudumayo says:

  Mmmm Tsephiso kwedini uyinkwenkwe ndala, awseyiyo ntanga yamadiza. Ndiyeza ndzakususa ngogqoci kwedini mna ndfun’ukodlulwa :Nyus’umbhinqo kukude apo uya khona

 9. Aphelele says:

  Simnandi side sidala isixhosa madoda

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: