Nomathemba ubethwe ngubani ?


Nomathemba ubethwe ngubani ?

 Wena nomathemba ubethwe ngubani, yile ndoda, iphi ngoku, nants’esapha, khayibiz’izapha, owu hayi ndiyonqena”

Uninzi lwethu luyazi iyingoma eculwa ngabantwana esikolweni le. Kodwa ukuba umamelisisa kakuhle okanye inike ingqwalasela kwintsingiselo, ungaphawula ukuba ayongoma nje le.

Kum le ngoma iveza indlela ekuyiyo elizweni. Iyasibonisa ukuba ukuxhatshazwa kweentsana nabasetyhini asiyonto intsha kudala yenzeka. Iyasibonisa ukuba abantu basetyhini kudala banyamezela ukuxhatshazwa, kudala bathula bengafuni ukuthetha ngokuxhatshazwa kwabo.

Inokuba uyazibuza ukuba kutheni ndithetha ngoluhlobo nje. Iyandikruqula indicaphukisa into yokubona amadoda axhaphaza abasetyhini nabantwana. Nanamhlanje lisamile yaye ndiyangqinelana  nelokuba induku ayinamzi okanye induku ayakhi. Ngoko ke ndihlab’umkhosi ndicela, ndibongoza amadoda elizwe lethu, ingakumbi ulutsha , silweni le nkxaphazo. Ukuphelisa oko, kuqala kwindlela esithetha ngayo nesibabiza ngayo .

 Okwam ke ukuthetha kuncinci, eyona ndlela ndikwazi ukuthetha ngayo yile…

 

Wena nomathemba ubethwe ngubani ?

Yile ndoda ingusidima kuzekeliswa ngaso

Yindoda yewonga nomfaneleko

Ungumzekelo ekuhlaleni

Kodwa mzuzu nomzuzu enkul’ umfazi

Akho ubanolwazi

Xa londlu ithe nxwee zizikhalo

ingumama nomntwana kukhutshiswana

 utata engenankathalo

kodwa ungumzekelo wokulungileyo ekuhlaleni

wena nomathemba ubethwe ngubani?

yilendoda ithenjiweyo apha ekhayeni

utat’ usayokubil’ ukwenzela sizotya’iziqhamo zebunzi lakhe

nganxeshanye nomkamkhe ejongene nezizisa inkozo endlwini yakhe

yen’ushiyeka ebulala ikamva losana

ethath’amaphuph’ewajul’emaweni

kwatshab’ukonwaba bad’ukubuntu

 kaloku usathan’ulaph’etafileni

akho kuthetha ilizwi laxuthwa kwisehlo sokuqala

wena nomathemba ubethwe ngubani ?

 

yilendoda ibimthanda imthengel’imenzela yonk’into

kwaqala mhla emndlandlathisa emnyadaleni emtyhola ngezinto

 umxhimfe wamohlukanisa nekhaya nezihlobo

inkxaphazo imenza aziv’eyindoda yoqobo

ziqengqelekile iintsuku emngcungcuthekisa ngaphandle kwesizathu

equqa ebuyelela emapolisani walivula walicim’ityala kwade kwakathathu

wena Nomathemba ubethwe ngubani?

©Tsepiso Sathie Nzayo- 2011

 Masilweni, siphelise ukuxhatshazwa kweentsana nabasetyhni.

Advertisements

2 thoughts on “Nomathemba ubethwe ngubani ?

  1. sinolwimi says:

    Reblogged this on sinolwimi and commented:

    Dlala indima ekulweni ukuxhatshazwa kwabantwana kunye nabasetyhini.

  2. Ntembeko Gwebityala says:

    IsiXhosa lulwimi lwethu. Nokuba singahlala phi na. Bantwana benkosi masimanyaneni ekwenzeni umohluko, silwe nalemimoya yalemihla ngokuthi sibhale izinto ezidlulisa umyalezo eluntwini. Kubi phandl’apha, ngoko ke iyeza likuthi. Ukususela kulo nyaka ukuya kule imibini izayo ndizimisele ukuba ndibe sele ndikude namabali amafutshane, angamahla ndinyuka obomi. La mabali ayakhuthaza, ayayala, ayashumayela. Ndisayiqala ke yonke loo nto kwaye ndiyabadinga abantu abanini ukuze nindixhase njengoko senditshilo ukuba andikazi nto

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: