Dlala indima ekuphuhliseni ulwimi lwakho.

sinolwimi

Tsepiso Sathie Nzayo, Honours student, Rhodes University,School of Languages: African Language Studies

P O Box 94, GRAHAMSTOWN,6139. Email: mbuzobuciko@gmail.com Cell: 0739661583

 

3rd S.E.K Mqhayi   National Language Conference

Walter Sisulu University (Potsdam Campus)

 29-30 September 2011

 

Isicatshulwa/ isishwankathelo

Phambi kokuba ndingene emxholweni kubalulekile ukuba ndithi gqabagqaba ngembali yelizwe, imvelaphi  yalo kwakunye nemeko ekuyiyo ingakumbi xa kubhekiselwe kwiilwimi. UMzantsi Afrika, njengalo naliphi na ilizwe elinabemi abahlukeneyo ngokwenkcubeko, inkolo, amasiko, iilwimi, nelinembali yengcinezelo yobukoloniyali, ulwimi yeyona nto ithi inikwe ingqwalasela yaye ikwayiyo ethi ixoxwe okanye ibandakanye iingxoxo ezingapheliyo ezifana nemiba yezoqoqosho, ezentlalo kwakunye, nezopolitiko. UMzantsi Afrika lilizwe elenziwe zizizwana ezithetha iilwimi ezahlukeneyo, zili-9 iilwimi zomthonyama eMzantsi Afrika kodwa sisiNgesi esisetyenziswa kwiindawo nakwizinto zonke zaseburhulumenteni. Ikwasiso ke nesisetyenziswa kakhulu kunxibelelwano nakwimidiya (imithombo yeendaba), endingabalula amaphepha-ndaba, umabonakude kwakunye noo nomathotholo. IsiNgesi ikwasiso esisetyenziswa njengolwimi lonxibelelwano ngokubanzi kwihlabathi jikelele

Nangona siyazi into yokuba kunyanzelekile ukuba iilwimi zesiNtu zifumane okanye zisetyenziswe ngokulinganayo okanye ngendlela esisetyenziswa…

View original post 1,282 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: