Abantu abamnyama kodwa!


Ndiyayithanda indlela esithetha ngayo thina singabantu abamnyama. Akukhathaliseki nokuba usuka phi, ungubani, kodwa izinto esithetha ngazo ziyafana. Nazi ezinye zezinto endithe ndaziqwalasela kuthi thina bantu bamnyama.

Siyathanda ukugula

 ‘Ivukile laswekile yam’  ‘Ela dolo lam livukile’  ‘Ndingumntu wesifuba kaloku’ . Le ndlela yokuthetha  okanye ukucinga kwabo, ikwenza kwamkeleke ukugula. Kaloku xa uyibanga into, sube uyithanda, ngoko ke kucacile ukuba nabo bayakuthanda ukugula.

Asikuthandi ukonwaba;

Kukho intetho  endiyicaphukelayo nendingayaziyo ukuba ivelaphi, lento xa umntu esiva kamnandi  okanye onwabile umve esithi  ‘hayi kutheni ndonwaba kangaka, ingathi kanti ndiza kubhubha’. Le ntetha inyanzelisa into yokuba thina akufunekanga sonwabe.

Awuyiyo lo nto, qha uzenza yona.

Elokishini umona umninzi, abantu abafuni ukuncoma abantu abenza izinto ezintle. Endaweni yoko basuka bakugxeke bakutyibele ngamagama amabi agwexayo.

Elokishini;

Ukuba uthanda ukuvasa okanye uziphethe kakuhle – Uziphakamisile

Ukuba uthanda ukufunda okanye ukunceda abanye abantu- Uzenza kleva

Ukuba  akuwafuni amakhwenkwe/ amantombazana, awufuni kutshaya/ukusela- Uzenza msulwa

 

Kodwa ke , kuyo yonke lonto siyayithanda ilokishi yethu, kodwa ukuba abantu bangatshintsha indlela abacinga ngayo nabenza ngayo izinto, izinto zingamyoli.

Advertisements

3 thoughts on “Abantu abamnyama kodwa!

  1. Mandla Mbekwa says:

    Akukho nyani egqitha lena.

  2. Mandie says:

    Zinyaniso zodwa…………..

  3. khunjulwa says:

    NdingumXhosa ndiyazingca ngokuxhosa bam,,kukho bantu abanentloni ngengcambu zabo,,,ndifuna ukulimela uphuhliso leelwimi zesiNtu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: