Umzingisi akanashwa

NguNomaxabiso YantoloImage

UTsepiso Sathie Nzayo ngumfana onama26 eminyaka, noyinzalelwane yaseBhayi, esele ingumhlali kweli laseRhini. Ngumntu oxakekileyo ke, zizifundo neminye imisebenzi ayenzayo ecaleni. Lo mfana owenze isidanga seHonours  kwiyunivesithi iRhodes, akanelanga nje ukuba ngumbhali, ukwa yimbongi yeqonga kwakunye neqhula.Uyinkulu ke kubantwana abane, kanti ukwanguye notata wentombi eneminyaka emine.  Njengombhali sele epapashe amabali amabini athi ‘Ukonakala kwenye kukulunga kwenye’, nelithi  ‘iiLeta zikaNjongo’. Ngoku ufunzele ekupapasheni incwadi yemibongo ethi  ‘Ndivumeleni ndithethe’.

Akukhange kube lula ukufikelela kule ndawo akuyo namhlanje. “Umama ebephangela emakhitshini kodwa bekufana nakweminye imizi, besinayo nendawo engathi ingcono kuba bekuthengiswa”. Ngenxa yeemeko ezithile, usapho lwakwaNzayo kwaye kwanyanzeleka ukuba lulishiye iBhayi luze kwisixeko seengcwele.

Nangona iimeko zazinzima uNzayo akazange asiyeke isikolo.“Abantu abandikholelwa  xa ndisithi sendisuka kuya esikolweni ndinxibe izihlangu zamantombazana nezokudlala ibhola ekhatywayo. Ootitshala babendibona njengomntwana ongakhathaliyo nanjengoko iincwadi zam zazihlale zingagqunywanga, ngenxa yoko babezigibisela kude” wongeze ngelitshoyo.

Ngo2002  uphumelele ibanga leshumi kwisikolo iNombulelo  apha eRhini. Kuba wayengazi ukuba uza kufunda ngantoni yaye engenalwazi luphangaleleyo ngamaziko anceda abafundi ngenkxaso-mali, waye wahlala elokishini iminyaka emithathu. Ngeloo xesha uzibandakanye nemibutho yasekuhlaleni efana nooKhomanani, LoveLIFE, iqumrhu lababhali baseMakana kwakunye nequmrhu lolutsha lwaseMakana. Ngonyaka ka 2006 wabuyela eNombulelo. “ Ndazixelela ukuba andikwazi ukuphelela kwibanga leshumi, mandibuyele edesikeni. Abantu babengakholelwa besithi ndiyagula” utshilo.

Loo nyaka waphela engomnye wabafundi abagqwesileyo apha eMpuma Koloni, ngakumbi kwizikolo zabantu abangathathi ntweni. Udlulele eRhodes apho afunde khona isiXhosa. Kumncedile ke oko kuba namhlanje ungumbhali onesakhono esiphuhlileyo, nogudlene amagxa nababhali abaziwayo abafana nooSindiwe Magona, Thenjiswa Ntwana nabanye.

Ukuqinisekisa ukuba isiXhosa siyaphuhla uneblogi yesiXhosa esihloko sithi ‘Sinolwimi’ yaye nemibongo yakhe ibhalwe ngesiXhosa. Kodwa eyona nto ingamandla nesentliziyweni yakhe kukubona ukuba nabanye abantwana bafumana ithuba lokukwazi ukufunda baye phambili. “Ndiqalise eli phulo lithi ‘Nam Ndiyakwazi’ kuba ndifuna abantwana bayazi ukuba umzingisi akanashwa”. Waleke wenjenjalo lo mfana.

Uziqalele ishishini lakhe elibizwa ngokuba yiBuciko communications and events. “Ndifuna ukuqinisekisa ukuba le nkampani iyaphumelela,ukuze babone abantu abatsha ukuba ukuqala ishishini asiyonto itheni yoobani, kwaye ukufunda isiXhosa ayikokudlala ngexesha. Kodwa ke eyona nto endifuna ukuyenza kukupapasha incwadi yemibongo ukwenzela nesizukulwana esizayo sikwazi ukuxhamla kweminye yemisebenzi yam” uye watsho ebonaka ukuba uyazingca. “Ukufundwa nokubhalwa kwesiXhosa ndikubona kubalulekile kakhulu, kuba yenye yeendlela esithi sigcine inkcubeko nobuni bethu ngayo. Ndiyacenga ndikwabongoza ababhali bethu ukuba babhale ngeendawo esihlala kuzo, sifuna ukuva amabali amatsha eli xesha” uqukumbele ngelitshoyo uNzayo.

Umzingisi akana…

Advertisements

4 thoughts on “Umzingisi akana…

 1. msutukazi mwahla says:

  Waze wasikhuthaza ndoda umncinci intlupheko nokunganxibi ngokufanelekileyo undichukumisile mntana womntu hlala unjaloke ngokuba eneneni umzingisi akanashwa

 2. Sopitsho says:

  Ndiyakholwa kakhulu ngumsebenzi wakho, ndisoloko ndizibukela izinto othi uzifake pha kuYou tube. Lithi elam “ntinga ntaka ndini”.

 3. sinolwimi says:

  Enkosini, nam ndiyathembisa ukuba ndiza kwenza njalo.

 4. Thandubuhle says:

  Siyabulela kakhulu ngenkuthazo. Uyayazi maxa wambi uthi xa uphakathi kanye kwintlupheko ulibale ukuba nabanye abaninzi basuka kanye kule ndawo ukuyo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: