Nam Ndiyakwazi


Molweni kwakhona maXhosa amahle. Sibuyile, singaqali ke phofu. Ukuba nisakhumbula  phantsi kwesihloko esithi umculo yenye yendlela zokuphuhlisa ulwimi, nqaku elo elapapashwa ngomhla wama 27  kweyeDwarha kumnyaka wama 2011. Ukunikhumbuza ndicaphule le migcana  “Xa kuthethwa ngophuhliso-lwimi, abantu abaninzi bacinga ukuba sithetha ngokuthetha isiXhosa esiya sintsokothileyo . Ukuphuhliswa kolwimi kungenziwa ngendlela ezininzi“. Nathi ke eBuciko communications and events sizeka mzekweni siniphathela indlela apho isiXhosa sinokuthi sisetyenziwe, baze nabantu abasithethayo babone ukuba ulwimi lwabo luyakwazi ukusetyenziswa ekwenzeni imali.

Ngenkxaso yenu singavuya ukuba ningazimasa nixhase umsitho esiwuququzelayo, nanjongo zawo iku kuxhasa ikhaya eligcina abantwana  (Home of Joy apha eRhini, eJoza) abashiywa ngabazali. Inkcukacha zihamba kanje:

 

 

 

Buciko events PRESENTS:

Iintoni ?:     ‘Nam ndiyakwazi’ COMEDY for CHARITY

Yimalini ?: R20 QHA !!!

Nini ?:          21st (Saturday) April 2012

Ixesha:      16:00

Phi ?:         Makana town hall.

PROCEEDS will go to HOME of JOY IN Joza.

 Comedy that FEEDS!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: