Ulwimi lwam. Igolide yam.


Tshotshweni ndinqabe  bantu  ndini abathand’indaba. Ndiyabulisa ndinamkela kwakhona kulonyaka umtsha. Zininzi ke izinto ezenzekileyo nezincedisa lo mzabalazo wethu wokuphuhlisa iilwimi zethu zesiNtu, ingakumbi isiXhosa. Sinolwimi kwaye kufuneka silukokose ukwenzela singaphulukani nalo. Umntu okokose into ke wenza amatiletile namalinge okuqinisekisa ukuba injongo zakhe ziyazalisekiswa. Nam ndenze njalo ke. Ndiqulunqe iqumrhu ndabhalisa neshishini (Buciko communications and events) eliza kujongana liqinisekisa ukuba okubhaliweyo (kumasebe karhulumente, kosomashishini nasekuhlaleni jikelele) kuyafumaneka kubhaliwe ngesiXhosa. Mandikhabe ndiphela apha okwa ngoku, kodwa zininzi izinto ezizayo, andifuni ukunixelela zonke ngaxeshanye.

Rhabulani apha ningafinci…

Ulwimi lwam. Igolide yam.

Ulwimi lwam, igolide yam.

Nam ngalo ndiyama nditshambazela

 Ndixel’isityebi ndiqhayisa

 Ngamagama, ngegama nangesigama.

 Endithi ndakuthi xa kuthe, bathi phithi.

Kudala bazama Ukulitshabalalisa batsho bancama

Kuba siqule saligangatha

 Sixhobe sif’amacala

 Sixel’unosal’asiva kunqandwa

Okwenkom’enetshoba.

NgesiXhosa sam ndingalwa ndibe bomvu.

Ndicel’iindlebe kuni zingwevu nolutsha lwakuthi

 Ulwimi lwethu lungcembela kwandiyaphela

 Sibe nathi ngochulumanco lo mlilo siwukhwezela

 Sonke sinolwimi

Vulan’imilomo sithetheni sixoxeni ngolwimi

Usiba nencwadi mazibe likhuba nentsimi

 Sihlakulen’ulwazi

Singalibali ukomba igolide

 Kwingqondo zeengqondi

Kumava eenkonde

Nakumazwi embongi.

© Tsepiso Sathie Nzayo 2012

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: