Yintoni intwaso ?


uViwe Hlubi Mvemve KaManinjwa uyichaza enjenje…

““Mzi kaPhalo ndithi nam mandihlomle  kulo mba.  Intwaso kuxa umtu eyokuthwasela ukuba ligqira. Zininzi ke impawu umtu abanazo ngokohlukana kwazo omnye uyaphupha , omnye uyagula , omnye konke okwakhe akulungi kuyonakala kanti kuqumbe izinyanya. Omnye uva kuthiwa unabantu abadala kodwa akukafaneli uba ayothwasa. Lowo ke unedlozi eliphezulu elifuna ukuyothwaselwa uyaya ke apho azo thwasa khona ngokuboniswa lithongo lakhe ngamaphupha. Ufika ke apho atye amayeza, afunde konke ngezobugqira kuthi akuqgiba aphothule abe uligqira elipheleleyo usenganyanga abantu. Ngelixesha uthwasayo uphansti kwegqira lilo elikufundisa yonke into. Xa uthwasa  kukho imithetho emininzi ekufuneka uyilandele. Wena  akusafani nabanye abantu kuba ungokhethiweyo ukuba Ube ngumncedi wabantu. Yeka nje kobu bomi sibupilayo sekungathi senza ukhuphiswano nge ntwaso sakugqiba sidlale ngabantwana babantu benengxaki zabo, sithi sizakubanceda kodwa sifuna nje imali. Ngokwasekadeni ukunyanga umtu kwakunga khokhelisi mali pambili. Ukuthwasa  kuthatha iminyaka okanye mandithi ixesha elide awukwazi ukuyothwasa namhlanje ubuye ngomso. Kunezinxibo zakhona ezahlukileyo, awusanxibi nje ngamtu wonke. Neentsimbi ozifakayo zezamaphupha akho kunye nezilwanyana ezifana neenkomo neebkhowe. Nguwe oziphuphelayo ukuba kufuneka zibenjani.”

Emveni kokuba ndifunde lo mhlathi ndiye ndabhala lo mbongo ulandelayo. 

Ndiyekeni (Ndiyathwasa)

ndisiSangoma somboko,  ngosiba ndiphos’amagama

ndishiy’abantu benqwala, kwelam icamagu bevuma

ndiyekeni

ndingumoya wobulungisa,  iyeza nokukhanya esizweni.

Ndicel’ithuba

Ndibethe ndivumis’inab’ inyani

Iinzwane zithi tswii

ndiyekeni

Ndishukumis’izazela ziyek’uqothola

Buthule buthi tuu ubuxoki  buyek’ungxola

Ndombathisen’ihlazo lam liyagodola

Ndiyekeni.

Endleleni zingcoli ndini ndisukeleni

Ndisisitshingitshane ngobulungisa ndiyabhula

Ngobuntu nembeko ndihlanganisa ndiqula

Xa senditshotsha akukho kubhungca

Ndiyekeni ndixhentse ndigwije

Nibhayizele niyiyizele

Ndiyekeni

Ndivul’imbizo sondelani sithethe

 © Tsepiso Sathie Nzayo- 2011

Advertisements

One thought on “Yintoni intwaso ?

 1. Fezz says:

  Disclaimer: Olu lwazi lu lwazi elingacatshulwanga kwimfundiso zikakabani okanye kumathala amisiweyo, ubungozi besisihlomlo bukhulu ntoleyo endingathandi ukuba ndizibhaqe ndibekwa ityala ngoso. Inguqulelo zaso zesingajoliswa kwezinye inkolo ngoba esi sisehlo esenzeka kwinkolo yakwantu hayi kwezasentshona ngokolwazi lwam olufutshane.

  Mna ndicinga ukuba intwaso sisigulo esibangelwa kungavisisani kwemo umntu odalelwe phezu kwazo. Umntu uziziqu zibini, Uthuthu (umoya), nomhlaba.

  Umoya ngokwenkolo ezininzi yinto enxulumene nezizinto – isisazela, umvandedwa, umbilini, amanwele, kwakunye zonke isences ezingabalwanga kwezintlanu zizaziyo.

  iziphiwo ngeziphiwo esinazo zohlukahlukene, bambi banikwe imehlo elibukhali ngokomoya, bambi kubukhali elenyama (umhlaba). uthi ke xa umntu engasazi isiphiwo sakhe kubekho ukubethatbethana ngokwengqondo kwizinto zomoya azibonayo kodwa zibe zingekho ngokwenyama. umzekelo umntu owaziwa ngoba uswelekile akabonwa ngeso lenyama kodwa lona elomoya liyambona…..

  kuthi ke ukuze ube uyaphila kwesisigulo ube uyavuma ngokholo nangaluphina ilungu ngokomzimba ukuthi lento uyibonayo noyivayo iyinene.

  kuthiwa vuma…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: