Umculo yenye yendlela zokuphuhlisa ulwimi


umculo yenye yendlela zokuphuhlisa ulwimi

Xa kuthethwa ngophuhliso-lwimi, abantu abaninzi bacinga ukuba sithetha ngokuthetha isiXhosa esiya sintsokothileyo . Ukuphuhliswa kolwimi kungenziwa ngendlela ezininzi. Njengomntu okwiphulo lokuqinisekisa ukuba iilwimi zethu azitshabalali, ingakumbi isiXhosa, simaxhaphetshu nogxa bam ekuziseni amaphulo azokunika iqonga ababhali bakuthi ukuba baveze izimvo zabo. Akufuneki silibale ukuba iimbongi zidlala indima ekuphuhliseni ulwimi. Izangotshe abazisebenzisayo zishiya lowo uphulaphuleyo echulumancile, ingakumbi xa imbongi ikwazi ukusebenzisa ulwimi ngendlela eyiyo, uyive xa ikuphithizelisa ngezaci namaqhalo, uthi usamamele leyo ikushiye ucingana nombuzobuciko.

Oyena nqontsonqa ekuqinisekisweni ukuba iilwimi ziyaphuhla kukusetyenziswa kwazo kumanqanaba ohlukeneyo. Nathi ke njengababhali abangabantu abatsha, siyazisebenzisa kwezi ndibano zethu. Yilonto ke sinimema ukuba nisondele nizokuxhasa umsitho wehtu ozakuba ngomhla wamashumi amabini anesithathu (usuku lwam lokuzalwa) kulenyanga yeDwarha, ngecawa le siya kuyo. Eqongeni kuzakube kukho ababhali abafana nam, uMbuzobuciko, Iintloko Zeenyoka, Dangatye, Nqontsonqa, Ndlulamthi, Imibono , Siya, Vernac Revolution nabanye.

Okona ndifuna ukuveza apha, yinto yokuba idabi malingapheleli kwizifundiswa zodwa. Wonke umntu makadlale indima ekuphuhliseni ulwimi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: