Izimanga zedolophu


Molweni bahlobo, andizokuba sachaza nempilo le, kukho umba otshisa ibunzi. Umsindo endinawo, indlela endinomsindo ngayo ungafunga uthi ndinamafufunyana , kangangendlela endivutha ngayo ngumsindo.

Iyandikruqula, indichekra ngaphezu kokudikwa into yokubona ootata abadala bejingisa iintetshe nezisu ezikhulu kwindawo zentselo ekuhamba kuzo abantu abatsha. Kumaxesha amaninzi ndiye ndingabasoli kuba ezona ndawo zimnandi zezi zethu. Into endenza umsindo, yinto yokubona igxibha lendoda elinendevu ezigqume ubuso, libhojabhojana nabantwana abancinci.

Hayi andiyazi,  inokuba ndim andilandeli,  okanye ndiyathanda ukuzixakekisa ngezinto ezingandifuniyo. Nokuba kutheni na, ngokwendlela endikhuliswe ngayo ndikubona kungamkelekanga ukuba ndigilane notata kaThulane ebumnandini. Kaloku akumnandanga ukubona utata oyintanga katata wakho esenziwa into yokudlala, ngoba hayike kudlalwa ngabo. Uyakufika engqongiwe ngamantombazana asixhenxe, umbone ukuba naye unkabi uziva esi sikhulu esithile. Itafile idekiwe kungenjalo imoto ivulwe amacango onke, umculo uyatsho. Umbone unkabi ejayiva amana ukuphulula lentetshe yakhe. Apha ekujayiveni unazo nendawo ezimana ukukhwaza “ kugug’othandayo”. Rha! Futsek, sies phu ! ziphi intloni zakhe umntu, ozakuhamba endlwini ashiye umkakhe nabantwana kuba efuna ukuyokudlala nabantwana abancinci. Hayi ndixakwe nakuyigqibezela le bendiyibhala, mandiyeke lo mbongo uthethe le bendizakuyithetha

Izimanga zedolophu.

Kushushu ilanga lihlab’umhlaba

Luyadakas’ulophu

Ngunxwe wesanxwe somphithi kwizitalato zedolophu

Nguwashiywa nowashiywa kukhuphiswano lwezenzo ezingendawo

Apho amadoda enziwa imtshini yemali ehambayo

“Kugug’othandayo”

Bazithethelela batsho  ngenjongo yokuthulisa abakhuzi nabanqandayo

Ingoma iyatsho akasajuxuz’utak’anantsi yeha!

OoNonzuzo bamngqongile nay’uziv’esisikhulu esithile

“Bhuti sihamba nawe fak’imali uzobona”

Olubonakalayo, lodlula nolukabhulanketh’uncumo

Espajini ekhawuntareni

Espajini ekhawuntareni

Yiyo kuphela eyenziwa sisandla intshukumo

Akwaba zobanjani iziphumo.

Kuba kulontshukumo

Okungqinekayo ngeliso

Kubangela onesazela afun’ingcaciso

Yokuqandusela kwenyala labadala

Abancumelana bedlala nentsana

Bezimela ngelithi ixhekwazi legusha lihlinzwa ngabafana

Kwekhu izimanga zedolophu

Zishiy’ingqond’inemikhinnqi

Kukukhwanqiseka zizenzo zokungaqiqi

Kuba ingubo yobuyatha akukho  ufuna ukungayibhinqi

Tyhini bantu nqandani kaloku kutheni nabukela

Amanyala kwisizwe ezenzela

Ngesantya sodlulis’umgos’ inkcubeko yethu egoqweni’ayayinqunqela

Akho unqandayo

Kuba inkunzi nenkunzi xakunamhlanje zizo ezimanyanayo

Kuba imazi nemazi xa kunamhlanje zizo ezimanyanayo

Qamatha lamla saphalala isizukulwana neentsana zakho

Ngenxa yezibhoxi ezibhoxana ziphikisana nendalo yakho

Abefundisi abatyimali zamahlwempu bezimela ngegama lakho

Nam ndiyatsho

Mayenziwe intando yakho

Ubumkani bakho

Mabufike

Ukuze lenqwelo   yezimanga imke

Apha e-Afrika ingaphinde ifike izike

Izimanga zedolophu ziduke

© Tsepiso Sathie Nzayo- 2011

Advertisements

2 thoughts on “Izimanga zedolophu

  1. Mandla says:

    Ndicinga ukuthi esisifo sikhoyo kulamagqiyazana sokuthanda imali ngunobangela wayo yonke lenyewu,La maxhego ayayazi ukuthi abantwana bathanda iziyolo.Le ndebe ayikhangeleki izodlula ngoku kusekude engqinibeni

  2. sinolwimi says:

    Itsho uphinda, kodwa ke masingadinwa nathi ekuthetheni nabo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: