Namkelekile (Ndivumeleni ndithethe)


Mandithathe elithuba ndibulise ndinamkele. Igama lam nguTsepiso Sathie Nzayo. Ndingumbhali, ndingumfundi welwimi, ndiyimbongi, ndiyaluthanda ulwimi lwethu. Ndingomnye wamatsha-ntliziyo alwela ukuphuhliswa nokusetyenziswa kweelwimi zethu zesiNtu. Ndivumeleni ke ndinamkele, kuba ndingumbhali ndithi mandinamkele ngalombongo ulandelayo.

Ndivumeleni ndithethe

Ndikhanyise ndivuselel’ izazela ngamazw’ambethe

Ubuncwan’obuncid’inambithekayo

 kwabaphulaphula ngendleb’ezingenamkhethe

Phicothani nicaphule nichule ekuchongeni

 okuqulathwe bubuciko obukwimibuzo

Kuba ulwazi loba yeyenu imbuyekezo

Imbiza yembongi iteketeke yimiyalezo

Yothando,  imvano, uxolo nenkuthazo

Yokulandelwa kwemiyalelo kaQamatha

Ukwenzela isizwe singarhintyelwa ziintsontelo zokungazi

Nezishiya isizukulwana sika Phalo sime nematha

Anisaboni bayasiqhatha

Ngoko sondelani nirhabule kweli selwa lolwazi

Sizokwazi

Ukuziphembela owethu

Ndivumeleni ndithethe

Ngamazwi ndibhule ndibethe

Ngapha kwezethu intlanti ndiqweqwedise ishwangusha eselintsentsethe

Lashiya isiqhelo esibangela ingubo yenkcubeko niyigqwethe

Ndithi ndivumeleni ndithethe

Phuthumani sihlab’umkhosi sihambeni

Siyolanda ubuntu bethu nobukhosi emazweni.

© Tsepiso Sathie Nzayo- 2011

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: